คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิยชกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2599 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2599 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน


การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2599 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีท้องที่


การรับชำระภาษีป้าย


การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน


การออกใบรับแจ้งฯ (ค ลักษณะที่1)


การออกใบรับแจ้งฯ ลักษณะที่2

   1      2      3     (4)     5